Rozšiřování nabídky vzdělávacích kurzů regionální síťové akademie ZČU

CZ.1.07/3.2.02/02.0010

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v oblasti síťových technologií v regionu využitím existujícího potenciálu Regionální síťové akademie při ZČU v Plzni. Vedlejším cílem je průběžné zkvalitňování výuky jak formou vzdělávání instruktorů, tak i zlepšováním vybavení laboratoře. Celá akademie je dlouhodobě zaměřena na vzdělávací aktivity s vysokou mírou odbornosti a náročnosti, přičemž hlavním nástrojem kvalitního vzdělávání je velká role praktické a cílené experimentální výuky. Hmatatelným výsledkem projektu budou nejen tři nové výukové moduly a kvalitnější zázemí, ale i konkrétní proškolení účastníci dalšího vzdělávání (jako důležitý pozitivní vedlejší efekt přípravy a ověřování nových výukových modulů). Projekt je rozčleněn do několika samostatných aktivit a pro každý z cílů je navržen konkrétní postup jeho dosažení včetně popisu nových výukových modulů, vybavení laboratoře a způsobu zlepšení kvality regionální akademie a instruktorů. Klademe důraz na ověření výsledků práce tvůrce výukových modulů v praxi a zapojení instruktorů i odborníků z praxe do tohoto procesu.

S využitím tradice regionální akademie síťových technologií (počítačová síť, konvergované komunikační technologie, bezpečnost ICT) při Západočeské univerzitě dojde k rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v regionu. Konkrétně zavedení nových ucelených vzdělávacích modulů bezpečnost, bezdrátové počítačové sítě a IP telefonie. Jedná se o přípravu a ověření nových vzdělávacích modulů, které momentálně na trhu chybí a jsou velmi žádané. Důraz bude kladen na vazbu na region formou zapojení lokálních akademií (které fungují u pěti středních škol v regionu) i na další zlepšování kvality výuky a to zejména její praktickou část a na rozšíření portfólia vzdělávacích modulů.

Tiskové zprávy

Úspěšné ukončení projektu

Plzeň jaro 2014

Na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) byl ukončen tříletý projekt rozšíření nabídky dalšího vzdělávání. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast Podpora nabídky dalšího vzdělávání, který je vyhlášen a administrován Plzeňským krajem, tak vznikly tři nové kurzy tématicky a obsahově vytvořené na míru skutečným potřebám regionu. Hlavním cílem vzniklých výukových kurzů je poskytovat nové znalosti praktickou a cíleně zaměřenou nadstavbu vysokoškolských vzdělávacích programů.

Každý kurz vznikal jeden rok a to procesem úzce navázaným na zkušenosti a potřeby regionálních firem a jejich klíčových pracovníků. Autoři kurzu měli vždy půl roku na přípravu materiálů, které byly následně podrobeny procesu ověřování a vylepšování. Hlavní slovo v něm měli účastníci pilotních tříd z řad nezávislých odborníků z praxe. Ti si nový kurz vyzkoušeli doslova na vlastní kůži při intenzivním sedmidenním soustředění. Tak u nich často vznikl skutečně hluboký pocit angažovanosti a uplatnění vlastních zkušeností a názorů. Následně byl kurz podroben oponentuře od instruktorů, kteří si vyzkoušeli, jak se podle něj učí. Vzniklá vylepšená verze kurzu byla podrobena závěrečnému testu v další pilotní třídě. Kromě procesu ověřování a vylepšování jsou nové kurzy postaveny na unikátní kombinaci spektra dostupných technologií od zavedených a velmi robustních řešení, až po ekonomicky zajímavé nové produkty velmi dynamických technologických firem. To oslovuje řadu síťových specialistů z firem, kteří v dnešním náročném světě pociťují nedostatek prostoru pro sledování nových trendů a alternativních technických řešení a jejich ekonomiky. O to více ocení příležitost nejen získat nadhled, ale i příležitost doslova si „osahat“ klíčová zařízení.

Nové kurzy, jejichž podrobný popis je k dispozici na webových stránkách akademie http://rcna.zcu.cz/, jsou nyní dostupné všem zájemcům. Jejich výuka je zajišťováno zkušenými instruktory regionální síťové akademie ZČU v moderně vybavené síťové laboratoři. Konkrétní témata na výběr jsou: bezpečnost počítačové sítě, bezdrátové sítě a konvergované hlasové služby.

Nový výukový kurz bezdrátové sítě

Plzeň, 28.1.2013

Po ročním úsilí vznikl na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) nový výukový kurz dalšího vzdělávání se zaměřením na bezdrátové komunikační sítě. Jedná se o pokračování projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast Podpora nabídky dalšího vzdělávání, který je vyhlášen a administrován Plzeňským krajem. Hlavním cílem vznikajících výukových kurzů je poskytovat nové znalosti a zkušenosti odborníkům z regionálních firem a institucí a studentům ZČU praktickou a velmi cíleně zaměřenou nadstavbu vysokoškolských vzdělávacích programů.

„Bezdrátové sítě jsou díky novým zařízením, jako jsou tablety a chytré telefony, stále důležitější součástí života každého podniku či organizace, hluboká znalost souvisejících technologií je velmi žádanou specializací v regionálních ICT firmách,“ osvětluje zaměření kurzu jeden z jeho recenzentů, Ladislav Pešička, z Katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU. Kurz byl vytvářen v několika etapách, ověřoval se na dvou skupinách dobrovolníků a prošel nezávislým oponentním řízením. „Myslím, že se nám podařilo trefit hřebík na hlavičku, když jsme se rozhodli zacílit na širší spektrum dostupných technologií, od zavedených a velmi robustních řešení až po ekonomicky zajímavé nové produkty velmi dynamických technologických firem“, dodává Ladislav Pešička. Podle jeho slov je totiž tato vlastnost kurzu velmi kladně hodnocena. V dnešním náročném světě má typický síťový specialista ve firmě poměrně málo prostoru pro sledování nových trendů a alternativních technických řešení a jejich ekonomiky. O to více ocení příležitost nejen získat nadhled, ale i příležitost doslova si „osahat“ klíčová zařízení. Takové školení pak má potenciál stát se přelomové pro celou firmu, může přinést významné úspory či zásadní změny vedoucí ke zvýšení efektivity.

Nový kurz, jehož podrobný popis je k dispozici na webových stránkách akademie http://rcna.zcu.cz/, je nyní dostupný všem zájemcům. Projekt bude pokračovat i v roce 2013 a díky němu se rozšíří portfolio nabízených vzdělávacích programů zaměřených na technologie počítačových sítí a jejich aplikace ještě o kurz s tématikou konvergovaných hlasových služeb.

Pilotní třída nového kurzu bezdrátové sítě

Plzeň, 20.8.2012

Na přelomu srpna a července realizoval tým síťové akademie ověřovací výuku nového kurzu zaměřeného na technologie bezdrátových sítí. Jedná se o vyvrcholení půlročních příprav, během kterých obsah kurzu vznikl. Účastníci ověřovací třídy mají jedinečnou příležitost zapojit se do přípravy kurzu - nejsou obyčejnými studenty, ale spolutvůrci kurzu, jejich názor a nápady silně ovlivní podobu výsledých materiálů pro běžnou výuku kurzu. Bezdrátové sítě jsou stále důležitější součástí součástí života každého podniku či organizace, hluboká znalost souvisejících technologií je velmi žádanou specializací v regionálních ICT firmách.

Klíčovou vlastností nového kurzu je zacílení na širší spektrum dostupných technologií, od zavedených a velmi robustních řešení až po ekonomicky zajímavé nové produkty velmi dynamických technologických firem. Jak ukazují první ohlasy, tvůrci kurzu se strefili do potřeb z praxe, právě v oblasti bezdrátových technologií je široký rozhled o možných řešení klíčový. Náš kurz si klade za cíl tento rozhled poskytnout včetně relativně drobných, nicméně zásadních detailů. Ty si frekventant kurzu odnáší zejména díky velmi praktickému zaměření výuky. Všichni účastníci kurzu mají k dispozici nejen pečlivě zvolené vzorky laboratorního zařízení, ale i systematicky připravené podklady a postupy pro bezprostřední seznámení se s výhodami i slabinami jednotlivých řešení.

Nový výukový kurz bezpečnost počítačových sítí

Plzeň, 23.1.2012

Světlo světa spatřil nový kurz s tématem bezpečnost počítačových sítí. Jeho zaměření je velmi praktické a má ambice poskytovat v rámci programu dalšího vzdělávání nové znalosti a zkušenosti odborníkům z regionálních firem a institucí. Může být samozřejmě využit i studenty ZČU jako praktická a velmi cíleně zaměřená nadstavba vysokoškolských vzdělávacích programů. Znalost problematiky bezpečnosti komunikačních sítí je v současnosti klíčová pro chod firem a díky tomu se jedná i o zaměstnavateli velmi vyhledávanou specializaci.

Nový kurz s tématem bezpečnost počítačových sítí vznikl na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Podpora nabídky dalšího vzdělávání, který je vyhlášen a administrován Plzeňským krajem. „Nový kurz jsme ověřovali na dvou skupinách dobrovolníků – studentů pilotních tříd – a podrobili ho nezávislému posouzení a rozsáhlému připomínkovému řízení“, říká Martin Šimek, jeden z recenzentů kurzu a zkušený instruktor plzeňské síťové akademie. „Setkali jsme se s velmi aktivním přístupem ze strany účastníků pilotních tříd, lidí, kteří se starají o sítě ve svých firmách; podílet se na tvorbě kurzu pro ně byla výzva a zároveň forma využití znalostí - patří jim náš dík“, dodává. Podrobný popis obsahu nového kurzu je k dispozici na webových stránkách akademie http://rcna.zcu.cz/.

Projekt bude pokračovat i v roce 2012 a díky němu se rozšíří portfolio nabízených vzdělávacích programů zaměřených na technologie počítačových sítí a jejich aplikace ještě o další dva kurzy. První bude zaměřený na bezdrátové komunikační sítě a druhý na konvergované hlasové služby.

Jak vzniká nový výukový kurz ICT

Plzeň, 22.8.2011

Hrstka dobrovolníků si mohla v prvním srpnovém týdnu vyzkoušet, jaké to je podílet se na tvorbě rozsáhlého praktického výukového kurzu pro počítačové sítě. Jedinečnou příležitost si v době prázdnin a dovolených nenechala ujít skupinka složená jak ze zkušených odborníků z regionálních firem, tak ze studentů ZČU. Stali se tak prvními kritickými a tvůrčími studenty, na kterých si autoři kurzu ověřili vlastnosti právě připraveného kurzu, na kterém ještě ani neoschl inkoust.

Nový kurz s tématem bezpečnosti počítačových sítí vzniká na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Podpora nabídky dalšího vzdělávání, který je vyhlášen a administrován Plzeňským krajem. „Rozsah vzniklého kurzu je značný - trvá 7 dnů a je zaměřen na praktickou práci v laboratoři. Připravené materiály obsahují nejen vlastní látku, doporučené postupy výuky a scénáře laboratorních cvičení, ale i průběžné a závěrečné zkušební testy a hodnocení.“, říká Michal Petrovič, jeden z autorů nového kurzu a zkušený instruktor plzeňské síťové akademie.

Příprava kurzu bude pokračovat nezávislým posouzením dvěma recenzenty a již v říjnu bude po zapracování připomínek kurz připraven pro první „opravdové“ studenty. Portfolio nabízených vzdělávacích programů zaměřených na technologie počítačových sítí a jejich aplikace se v průběhu následujících dvou let díky tomuto projektu rozšíří ještě o další dva kurzy. První bude zaměřený na bezdrátové komunikační sítě a druhý na konvergované hlasové služby.

Warning: fopen(wiki.d/.flock): failed to open stream: Permission denied in /afs/zcu.cz/project/www/www-cna/pmwiki.php on line 586

PmWiki can't process your request

Cannot acquire lockfile

We are sorry for any inconvenience.

More information

Return to https://cna.zcu.cz/pmwiki.php